Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare”

Se încadrează în Axa IV – „LEADER” şi reprezintă una din cele trei măsuri de investiţii ale acestei Axe.

 
Cooperarea înseamnă mai mult decât includerea într-o rețea. Prin acțiunea de cooperare, Grupurile de Acțiune Locală sunt încurajate și sprijinite să întreprindă o acțiune comună cu alte grupuri LEADER sau cu un grup care are o abordare similară și care se află într-o altă regiune, într-un alt stat membru sau chiar într-o țară terță.
 
Prin intermediul Măsurii 421 se vor finanța proiecte de cooperare transnațională (între România și alte state membre sau terțe) și inter-teritorială (în cadrul României, între GAL și alte grupuri/ parteneriate care funcționează după principiul LEADER, parteneriate public-private selectate în cadrul Axei III conform art. 59 e) din Regulamentul (CE) nr. 1698/ 2005 sau orice alte grupuri rurale organizate după metoda LEADER (grupuri locale care să aibă un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de inițiativă locală, micro-regiuni și alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanțate prin Axa IV din FEP) și recunoscute de statul membru.
 
În cadrul LEADER sunt posibile două tipuri de cooperare:
  • cooperare interteritorială: cooperarea între diverse zone rurale din același stat membru. Aceasta poate avea loc între grupuri LEADER și este, de asemenea, deschisă altor grupuri locale care utilizează aceeași abordare participativă;
  • cooperarea transnațională: cooperarea între grupuri LEADER din cel puțin două state membre sau între grupuri din țări terțe care au o abordare similară.
 
Proiectele eligibile pentru sprijin vor fi acțiuni comune care corespund obiectivelor măsurilor din cele 3 axe (Axele I, II și III) ale FEADR. Acțiunile comune pot avea ca obiectiv și construcția instituțională: schimb de experiență și bune practici privind dezvoltarea locală prin publicații comune, organizarea de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program și de personal) sau lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun, precum şi acţiuni de instruire.
 
De asemenea, sunt eligibile costuri ocazionate de pregătirea proiectului.
Funcționarea unei structuri comune este considerată cea mai integrată formă de cooperare.
 
Proiectele de cooperare vor fi selectate de către:
  • Grupurile de Acțiune Locală, dacă au integrate în strategia lor de dezvoltare acțiuni de cooperare. În acest caz, criteriile de eligibilitate și selecție vor fi elaborate și aplicate de GAL și incluse în strategia de dezvoltare locală.
  • AM- PNDR, pentru celelalte GAL-uri, care nu au prevăzut aceste acțiuni în strategia lor de dezvoltare locală. În acest caz, criteriile de selecție vor fi elaborate de Autoritatea de Management. 

Fisa masurii 421

Pentru mai multe informatii click AICI.

-->