Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5
Banne6
Banner7
Banner8
Banner9

Strategia de Dezvoltare Locală

Politica de dezvoltarea rurală a UE pentru perioada 2014 – 2020 răspunde Strategiei Europa 2020 și obiectivelor Politicii Agricole Comune, urmărind realizarea a trei obiective strategice pe termen lung: favorizarea competitivității agriculturii; asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice; obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

Strategia de dezvoltare rurală a României pentru următorii șapte ani se înscrie în contextul de reformă și de dezvoltare propus de UE. Urmând liniile generale trasate de această strategie prin PNDR 2014-2020, România își propune să sprijine într-un mod sustenabil și inteligent dezvoltarea economică și socială a zonelor rurale. 

Spațiul rural românesc se confruntă cu numeroase carențe, acestea reprezentând și motivul pentru disparitățile între urban și rural prin prisma tuturor componentelor sale: economie rurală, potențialul demografic, sănătate, școala, cultura, etc. Pentru reducerea acestor disparități, una dintre soluții o reprezintă elaborarea și implementarea unor strategii integrate de dezvoltare LEADER de către comunitățile locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local și potentialul endogen. 

Strategiile LEADER contribuie la îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, atât pentru familiile de agricultori cât și pentru populația rurală în sens larg, prin încurajarea teritoriilor rurale să exploateze modalități noi prin care să devină sau să rămână competitive. Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată și implementată local și administrată de reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală. 

Strategia locală pentru Asociația „Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri”  își are originile din necesitatea tot mai stringentă de a pune la dispoziţia factorilor preocupați progresul economico-social al localităţilor componente, o gândire unitară cu privire la căile necesare de urmat, creând premisele apariţiei unui efect sinergic, benefic pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase şi durabile. 

Dinamica locurilor de muncă care nu reușește să absoarbă din numărul șomerilor, coroborată cu scăderea numărului de locuitori și migrarea forței de muncă active, lipsa investițiilor, birocrația, personalul din instituțiile publice insuficient pregătit pentru a accesa fondurile europene destinate modernizării și comprimării decalajului dintre zona rurală și mediul urban, justifică necesitatea de a pune la dispoziţia factorilor implicati un instrument de lucru care să faciliteze dezvoltarea, promovarea şi implementarea unor proiecte ce vor contribui la dezvoltarea durabilă a teritoriului “Belcești-Focuri”, respectiv a Strategiei de Dezvoltare Locală. Pe de alta parte, pe termen lung, obiectivul acestei strategii este de a contribui la transformarea teritoriului ce-i face obiectul într-o zonă cu un caracter distinct şi cu o economie viabilă, capabil să ofere locuitorilor condiţii de trai mai bune, într-un mediu curat şi sănătos. 

Principiile care au stat la baza elaborării strategiei au vizat în primul rând implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea şi sustenabilitatea acțiunilor prezente și viitoare ce vor fi derulate pentru dezvoltarea acestor comunități. Pentru a asigura cu success realizarea acestor deziderate, strategia va fi sprijinită la nivelul administraţiei publice de un management riguros, capabil să identifice toate oportunităţile pentru beneficiul comunităţii. Implementarea strategiei presupune cooperare între toţi factorii responsabili locali, respectiv administraţia publică locală, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale şi societatea civilă.

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri” are sediul social în județul Iași, localitatea Focuri, comuna Focuri, și este un parteneriat public-privat format din 37 de parteneri.

Teritoriul acoperit de Asociația „Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri”, aparține din punct de vedere administrativ judetului Iași, fiind o zonă continuă, uniformă din punct de vedere al datelor geografice și economice, cuprinzând 8 comune: Bălțați, Belcești, Coarnele Caprei, Erbiceni, Fântânele, Focuri, Scobinți, Sirițel. 

Suprafata totala a teritoriului este de 497,22 km², cu o populație în număr de 41.656 locuitori (conform datelor furnizate de INSSE: http://statistici.insse.ro/shop/ și Recensamantul populatiei din 2011 http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/), densitatea medie fiind de 83,78 locuitori/km². Cele 8 comune ce alcătuiesc teritoriul Grupului de Acțiune Locala Microregiunea Belcești-Focuri, au în componență 33 de localități. 

Direcții principale și responsabilităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea teritorială a teritoriului identificate sunt diversificarea activităților economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători; crearea, îmbunătățirea și diversificarea facilităților de dezvoltare economică, infrastructură fizică locală la scară mica și a serviciilor de bază; creșterea atractivității zonei și diminuarea migrației pupulației, în special a tinerilor; îmbunătățirea incluziunii sociale inclusiv în ceea ce privește grupurile minoritare.

 

Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 și versiuni, vizualizează aici:

07.06.2024

SDL - Versiunea 12, cu track change

Anexe SDL - Versiunea 12 - GAL Microregiunea Belcești-Focuri

Notă MADR privind aprobarea SDL versiunea 12. nr. 151620 din 03.06.2024

 

07.03.2024

SDL - Versiunea 11, cu track change

Notă MADR privind aprobarea SDL versiunea 11. nr. 151543 din 06.03.2024

Anexe SDL Vers. 11-06.03.2024 - GAL Microregiunea Belcești-Focuri

 

03.04.2023

SDL - Versiunea 10, cu track change

Notă MADR privind aprobarea SDL versiunea 10, nr. 203632 din 30.03.2023

Anexe SDL Vers. 10-30.03.2023 - GAL Microregiunea Belcești-Focuri

 

20.04.2022

SDL - Versiunea 09, cu track change.pdf

Notă MADR privind aprobarea SDL versiunea 09, nr. 201101 din 18.04.2022

Anexe SDL Vers 09-18.04.2022 - GAL Microregiunea Belcești-Focuri

 

27.09.2021

SDL - Versiunea 08 cu track change.pdf

Anexe SDL Vers 08 - 25.08.2021 - GAL Microregiunea Belcești-Focuri

Anexa 4 - Plan finantare V_07 aprobata 25.08.2021 

Notă MADR privind aprobarea SDL vers.08 nr. 221657 din 25.08.2021

 

15.07.2021

SDL - Versiunea 07 cu track change.pdf

Anexe SDL vers 06-02.06.2021

F6 - Notă MADR privind aprobarea SDL vers.07 nr. 221329 din 12.07.2021

 

07.06.2021

SDL - Versiunea 06 cu track change.pdf

Anexe SDL vers 06-02.06.2021

Anexa 4 - Plan de finanțare cumulat versiunea 06 aprobată 02.06.2021

F6 - Notă MADR privind aprobarea SDL vers. 06, nr. 221257 din 02.06.2021

 

04.05.2020

Nota APROBARE MADR 235353 din 30.04.2020 SDL vers. 05.pdf

SDL - vers. 05 cu track change.pdf

Anexe SDL vers 04-12.11.2019

 

12.11.2019

Nota aprobare SDL vers 04 BF - 12.11.2019

Anexa 4 - Plan finanțare cumulat vers 05 aprobată 12.11.2019

SDL - vers 04 aprobata 12.11.2019

SDL - vers 04 trackchange aprobata 12.11.2019

Anexe SDL vers 04-12.11.2019

 

17.01.2019

Notă aprobare nr. 216773 din 16.01.2019.pdf

Anexa 4 aprobată în data 16.01.2019.pdf

Strategia de Dezvoltare Locală - versiunea 03 aprobată 16.01.2019.pdf

Anexe SDL vers 03 - 16.01.2019

 

13.07.2018 

Anexa 4 - Plan finanțare cumulat aprobată în data de 13 iulie 2018

 Notă de aprobare nr. 216429 din 13.07.2018 privind modificarea Anexei 4

 

15.09.2017

Strategia de Dezvoltare Locală - versiunea 02, aprobată in data de 15.09.2017

Anexe SDL vers 02 - 15.09.2017

Anexa 4 – versiunea 02, aprobată in data de 15.09.2017

Nota de aprobare nr. 233498 din 15.09.2017 privind modificarea SDL nr. 1, anul 2017

 

Strategia de Dezvoltare Locală- inițială

Anexe SDL initial